جلسۀ مهرماه شورای دبیران

جلسۀ مهرماه شورای دبیران دبیرستان غیردولتی سروش تنکابن(متوسطۀ دوم)روز دوشنبه مورخ97/07/30 با حضور دبیران محترم؛مدیر و معاونین در دفتر مدیریت برگزار گردید.عناوین جلسه به شرح ذیل میباشد(ادامۀ تصاویر در گالری سایت)

1.استماع نقطه نظرات دبیران محترم

2.توصیه های مهم آموزشی توسط معاونین

3.جمع بندی جلسه توسط مدیریت محترم

4.انتخاب نمایندۀ محترم دبیران

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه